Borås Konstmuseum logo


Mellan 22 april och 14 juni är museet stängt för förberedelser inför kommande konstbiennal.

Kvällsmörker i park med orange lysande små spökliknande varelser

Aleksandra Stratimirović, Underworld, foto Hendrik Zeitler

foto av skyltfönster till en blomaffär, i skyltfönstret ligger en ljusskylt med texten "min favoritfärg är regnbåge"

Aleksandra  Stratimirović, My Light Future, foto Hendrik Zeitler

stort svart rum med högt itak, längs väggarna finns rött lysande ljusrader

Aleksandra Stratimirovic, Brilliance, foto Hendrik Zeitler


Aleksandra Stratimirović (RS,SE)

Underworld
Great Minds
My Light Future
Brilliance

Underworld är en skulptural installation med magiskt lysande gestalter som skildrar en imaginär liten undervattensbosättning som tagit sig upp på land och förbinder den kända världen med en mer okänd föreställningsvärld. Projektet har sitt ursprung i syftet att uppmärksamma havsliv och dess ömtåliga miljö. Skulpturerna har tillverkats med hjälp av kasserat fiskematerial som samlats in från havsbottnen, material som väver samman lager av berättelser och tid vilket förbinder vår tid med det förflutna och historien. Till verket hör ett ljudlandskap som kombinerar ljud hämtade från havs- och stadsliv.

Great Minds är ett dynamiskt monument som hyllar idéers födelse och relaterar till alla kreativa människor. Verket består av två monumentala hjärnor i dialog, vilka utför aktiv lysande brainstorming. En oundviklig fas av varje kreativ process formas här bildligt, med hjälp av ljus, för att betona födelser av unika idéer och sprakande aktiviteter för alla stora sinnen. Verket visades ursprungligen på fasaden till Dramaten i Stockholm. I Borås strålar de från Gustav Adolfs och Caroli kyrkors torn.  Verket har även en viktig dimension bestående av ljud. (För att ta del av ljudet kan du scanna QR-koden på verkets skylt)

OBS. Detta verk har tillfälliga problem med tekniken, vi arbetar med att få det fullt fungerande så snart som möjligt.

Genom att använda språket för kommersiell kommunikation uppmärksammar My Light Future barnens roll i samhället. Verket uttrycker barns idéer om bland annat deras stad, framtiden, samtiden, deras hjältar och vad som är mörker och ljus för dem. Dessa samlade tankar översätts sedan till poetiska budskap som visas i offentliga utrymmen runtom i staden såsom klädbutiken, blomsteraffären eller cafét. I Borås har grupper av 6-åringar intervjuats och fått ge sina perspektiv och tankar i dessa frågor. Projektet har tidigare genomförts i bla Bologna, Belgrad, Mostar, Dalarna, Stockholm.

Brilliance är ett verk som, med hjälp av dess oändliga programmeringsmöjligheter, visuellt och med en integrerad ljudbild söker fånga och gestalta olika fenomen vi förnimmer med hjälp av våra sinnen. Det kan vara det pulserande och rytmiska i en melodi, de subtila vibrationerna i en viskning eller en gnistrande ljusreflektion på vattenytan som berörs av brisen. Verket är en dynamisk ljusinstallation som rör sig i ett mjukt och drömskt tempo. 

Ljudverken till Underworld, Great Minds och Brilliance är skapad av Leonel Kaplan, som är en argentinsk trumpetare aktiv inom fri improvisation.

Aleksandra Stratimirović (f.1968 Serbien) bor och verkar i Stockholm, Sverige. Hon har studerat vid University of Arts, Belgrad samt vid Konstfack och KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige. Stratimirović har utfört flertalet offentliga gestaltningar främst i Sverige. Hon har medverkat i utställningar och festivaler runtom i världen som NOOR Riyadh, Saudiarabien; iLight, Singapore; Nobel Week Lights, Stockholm; Guggenheimmuseet, New York; Museum of Architecture and Design, Ljubljana, Slovenien. Utöver sitt arbete som bildkonstnär är Stratimirović medgrundare av Lighting Guerrilla Festival i Ljubljana, Slovenien och har varit konstnärlig ledare för Skopje Light Art District i Nordmakedonien 2018-2021. År 2019 belönades hon med Stora förtjänstpriset (Svenssons Stora Förtjänstpris) i Sverige och år 2022 lyftes hon fram för sina insatser inom ljuskonstområdet av organisationen ”Women in Lighting”.

I Borås Bright Art medverkar Stratimirović förutom som inbjuden konstnär även som Co-curator.

Verket My Light Future visas med stöd från Tore G Wärenstams stiftelse.


ENGLISH:

Underworld is a sculptural installation with magically radiant figures illustrating an imaginary aquatic colony that has come ashore and connects the known world with a more unknown fantasy world. The project began with the aim of drawing attention to marine life and its delicate environment. The sculptures were made of waste from the fishing industry collected from the sea bed, materials that layer narratives and time, connecting our era with the past and history. The work is accompanied by a soundscape combining sounds from the sea and city.

Great Minds is a dynamic monument that celebrates the birth of ideas and relates to all creative people. It consists of two gigantic brains in an active, luminous brainstorming session. An inevitable phase in any creative process is visualised here through light, emphasising the birth of unique ideas and dazzling activities for all major senses. The work was originally shown on the facade of the Royal Dramatic Theatre in Stockholm. In Borås it radiates from the towers of two churches, Gustav Adolf and Caroli.  Sound is also an essential dimension of the work. 

By using the language of commercial communication, My Light Future focuses on the role of children in society. The work expresses children’s ideas about their city, the future, the present, their heroes, and the darkness and light in their lives. Their collected thoughts are then translated into poetic messages that are shown in public spaces around the city, such as a clothes shop, a florist and a cafe. In Borås, groups of 6-year-olds were interviewed about their perspectives and thoughts. The project has previously been shown in Bologna, Belgrade, Mostar, Dalarna and Stockholm.

With its endless programming possibilities and integrated ambient sound, Brilliance visually captures and portrays various phenomena we perceive with our senses. It can be the pulsating rhythm of a melody, the subtle vibrations of a whisper, or the glistening reflection of light on water stirred by a breeze. This is a dynamic light installation with a soft, dreamy tempo. 

The sound work for Underworld, Great Minds and Brilliance was created by Leonel Kaplan, an Argentinian musician and free improvisation trumpet player.

Aleksandra Stratimirović (b. 1968 in Serbia) lives and works in Stockholm. She studied at the University of Arts in Belgrade and at the Konstfack University College of Arts, Crafts and Design and KTH - Royal Institute of Technology in Stockholm. Stratimirović has created several public works of art, mainly in Sweden. She has participated in exhibitions and festivals all over the world, including NOOR Riyadh in Saudi Arabia, iLight in Singapore, Nobel Week Lights, Stockholm, the Guggenheim Museum in New York, and the Museum of Architecture and Design in Ljubljana.  Stratimirović is also the co-founder of the Lighting Guerrilla Festival in Ljubljana, and was the artistic director of the Skopje Light Art District in North Macedonia in 2018–2021. In 2019, she was also awarded the Svenssons Stora Förtjänstpris in Sweden, and in 2022, she was acclaimed for her work in the field of light art by the organisation “Women in Lighting”.

In addition to participating as an artist, Stratimirović is also a co-curator of Borås Bright Art.

My Light Future was made with support from Tore G Wärenstams stiftelse.


Medverkande barn från:
Särlaskolan, förskoleklass
Montessoriförskolan Pyramiden
Tummarpskolan, Dalsjöfors, förskoleklass
Naturleken, förskola

Senast uppdaterad: